Bolagsstyrningsrapport

Enligt koden för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på hemsidan. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen, till den del det avser den finansiella rapporteringen, är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Ladda ner bolagets bolagsstyrningsrapport 2021