Intressekonflikter

Intressekonflikter skulle kunna uppstå genom att sponsorerna i tbd30 har en omfattande erfarenhet av företag som verkar inom affärstjänster vilket är det investeringsuniversum som tbd30 har som fokus.

Bolaget har vidtagit flera olika åtgärder för att hantera och begränsa de intressekonflikter som skulle kunna uppstå med anledning av detta. Dessa åtgärder innefattar bland annat hur styrelsesammansättningen utformats. tbd30 har tre oberoende ledamöter varav en är bolagets ordförande. Var och en av de oberoende ledamöterna har över 30 års erfarenhet från det svenska näringslivet och de besitter en erkänd professionell kompetens. De tre oberoende ledamöterna måste samtliga bifalla det förvärvsförslag som styrelsen avser att rekommendera bolagstämman att rösta ja till, samt själva rösta ja på samma stämma. Därmed säkerställs en oberoende prövning med integritet inför ett förvärvsbeslut. 

tbd30 har endast tre anställda, varav en deltidsanställd, intill dess ett förvärv slutförts. Kostnaden för verksamheten fram till ett förvärv kan därför hållas på en låg nivå. Tbd30 belastas heller inte av någon ”management fee” eller liknande för sitt arbete. De närstående transaktioner som finns mellan sponsorerna, dess ledning, och tbd30 är, utöver det engagerade riskkapitalet på 40,5 miljoner, att tbd30 hyr sitt kontor av Servisen Investment Management AB till marknadsmässig hyra. Sponsorerna har även genom sitt stora aktieägande i tbd30 ett intresse som är i linje med övriga aktieägares.  

Styrelsen i tbd30 har antagit en förvärvspolicy som bland annat ställer upp vissa investeringskriterier, hur en investeringsprocess ska gå till, risknivåer med mera. Detta sätter ramarna och begränsar handlingsutrymmet för ledningen. Vidare har styrelsen antagit en policy för närståendetransaktioner och etiska riktlinjer samt en arbetsordning för styrelsen och en VD-instruktion som båda innehåller bestämmelser om jäv och intressekonflikter. VD ska månadsvis rapportera om den finansiella utvecklingen i tbd30 samt hur processen med förvärvsprocessen fortskrider.