Styrelse

tbd30s styrelse har en bred och omfattande erfarenhet av näringsliv, företagande och finans inom såväl publik som privat miljö. Grundarna Anders Lönnqvist och Anders Böös är ledamöter av styrelsen och faller inom kategorin beroende ledamöter i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter, Ingrid Bonde, Ulrika Hagdahl och Lars Wedenborn faller inom kategorin oberoende ledamöter i förhållande till större aktieägare.

Ingrid Bonde – styrelsens ordförande

Ingrid Bonde (f. 1959) har mer 30 års erfarenhet av ledande positioner i svenskt näringsliv och offentlig sektor. Hennes långa lista av tidigare uppdrag inkluderar i urval vice VD och finansdirektör på Vattenfall, VD AMF Pension, Generaldirektör på Finansinspektionen, styrelseordförande Jernhusen och Euromaint, samt styrelseledamot Danske Bank, Loomis, Nasdaq OMX och Postnord. Befintliga uppdrag inkluderar styrelseordförande Alecta och Apoteket, vice styrelseordförande Telia, samt styrelseledamot Securitas och Husqvarna.

Ingrid Bonde är en känd profil i svenskt samhällsliv och har genom åren skapat sig ett namn med erkänd hög professionell kompetens. Hon har byggt ett unikt nätverk inom både privata och offentliga organisationer. Under sin professionella karriär har Ingrid Bonde tillägnat sig värdefulla och övergripande erfarenheter, särskilt inom affärstjänster och finansiella tjänster, liksom en djup kunskap om kapitalmarknader och det finansiella systemet.

Anders Böös

Anders Böös (f. 1964) har mer än 30 års erfarenhet av en rad olika styrelseuppdrag och ledande positioner med inriktning på omstrukturering av verksamheter, omprofilering av företag, tillväxtstrategier inklusive förvärv och fusioner samt börsintroduktioner samtidigt som han har varit en aktiv investerare. Han har över åren verkat i branscher som finans, fastigheter, applikationsmjukvara och affärstjänster.

Anders professionella bakgrund sträcker sig till mitten av 1980-talet med anställningar på Jacobson & Ponsbach och Carnegie. Under perioden 1992-2001 innehade han en rad olika positioner i Hagströmer & Qviberg-gruppen bland annat som VD mellan 1999-2001. Anders Böös var VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Drott under förändringsperioden 2003-2004. Under denna tid omvandlades Drott från ett stort vittförgrenat fastighetsbolag till två fokuserade bolag, varav det ena bestod av kontorsfastigheter med tyngdpunkt i Stockholm som numera är en del av det börsnoterade Fabege. Det andra bolaget utgjordes av bostadsfastigheter som knoppades av till Drotts dåvarande aktieägare. Detta utgör idag basen i Stena Fastigheter.

Under perioden 2004-2016 var Anders Böös ordförande för affärsystemleverantören IFS. Han valdes in i styrelsen 2003 och utsågs till ordförande 2004. Hans initiala uppdrag från IFS huvudägare var att utveckla och implementera en finansiell omstöpning av bolaget. IFS hade en stark men diversifierad produktportfölj men hade under sin tid som börsnoterat bolag inte visat lönsamhet. Ett antal strategiska och operationella åtgärder lanserades 2004 vilket innefattade en kombination av tillväxtinriktade investeringar inom utvalda produktområden, effektiviseringar och ökat avtryck på marknaden. Under perioden 2003-2016 då Anders Böös var verksam i IFS uppgick aktieägarnas totalavkastning till 26 procent per år.

Anders Böös var styrelsens ordförande för Cision under perioden 2006-2013. Han ledde omdaningen av informations- och mediabevakningsföretaget Observer till en av ledande aktörerna i världen inom public relations där lösningar kring arbetsprocesser och tjänster utgjorde kärnan i kunderbjudandet. Intäktsmodellen utvecklades till att i huvudsak baseras på löpande prenumerations- eller abonnemangsintäkter.

Anders Böös är en aktiv venture investerare i tillväxtbolag. Han är även industriell rådgivare till välrenommerade private-equity bolag i Norden. Idag är Anders Böös ordförande i styrelserna för Einride, Hantverksdata, Valamis och ledamot i styrelserna för Latour, Stronghold Invest och Newsec.

Ulrika Hagdahl

Ulrika Hagdahl (f. 1962) har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner och styrelsearbete i näringslivet. Hon är eller har varit ledamot i styrelserna för bland annat Invisio, Beijer Electronics, HiQ, Sectra, Haldex och IFS samt VD för Orc Group.

Ulrika Hagdahl grundade mjukvaruföretaget Orc Software 1987, sedermera Orc Group, och ledde därefter bolagets expansion som inbegrep en internationell lansering samt en börsnotering av bolaget på Nasdaq OMX. Orc Group ingår numera i Itiviti. Under sin professionella karriär har hon byggt en omfattande kompetens och djup kunskap, särskilt inom branscher som mjukvara och service/tjänstesektorn. Ulrika Hagdahl har samtidigt värdefulla erfarenheter från förvärv och fusioner, kapitalmarknadstransaktioner och styrelsearbete.

Anders Lönnqvist

Anders Lönnqvist (f. 1958) har mer än 30 års erfarenhet av styrelsearbete och ledande positioner inom rad olika företag samtidigt som han har varit en aktiv investerare. Han har över åren verkat i branscher som fastigheter, affärstjänster, IT, telekom och hotell/restaurangnäringen samt musik och film.

Anders Lönnqvist professionella bakgrund sträcker sig till slutet av 1970-talet med några olika anställningar i finansbranschen, först inom försäkring och därefter som portföljförvaltare inom Skrinetkoncernen. Anders började sedan som portföljförvaltare hos Investment AB Beijer när företaget förvärvade Servisen 1985. Han blev samtidigt styrelseordförande för Servisen som utvecklades till en ledande aktör inom optionshandel och riskhanteringssystem. I egen regi förvärvade Anders Lönnqvist 100 procent av Servisen 1992 då bolaget var en fondkommissionär i Sverige, Norge och Finland vars verksamhet såldes 1995. Därefter lades fokus på investeringar inom IT, telekom och bioteknik. Investeringarna resulterade sedermera i flera börsintroduktioner.

Servisen förvärvade tillsammans med huvudägaren Urban Edenström och partners Stronghold/Newsec från Sweco 1997. Anders Lönnqvist är bolagets styrelseordförande från samma år. Stronghold är numera holdingbolag för koncernens verksamheter som expanderat genom olika tjänster relaterade till fastigheter såsom förvaltningstjänster, förmögenhetsförvaltning, analys, transaktionstjänster och fastighetsfondsförvaltning parat med en geografisk expansion där företagsbyggandet haft en mycket långsiktig inriktning. Strongholds omsättning har stigit från cirka 100 kr 1997 till cirka 3 miljarder SEK 2020.

Sedan 1985 är Anders Lönnqvist styrelseledamot i SSRS/Elite Hotel. SSRS/Elite Hotel har skapat tillväxt organiskt och genom förvärv. Antalet hotell har vuxit från cirka tre hotell i mitten av 1980-talet till 38 hotell idag samtidigt som kedjan utvecklat pub- och restaurangkonceptet Bishop Arms. Strategin har präglats av långsiktighet och målmedvetet varumärkesbyggande.

Under perioden 2012- 2018 var Anders Lönnqvist styrelseledamot i bilbesiktningsföretaget Opus där han aktivt deltog i utvecklingen av bolagets strategi där förvärv var en central del. Under perioden 2012-2018 steg Opus omsättning med 32 procent per år i genomsnitt, EBITDA ökade med 60 procent per år och aktieägarnas totalavkastning uppgick till 30 procent per år. Anders Lönnqvist har genom Servisen på senare tid bland annat investerat i Rental United, Stockfiller Estrid, Maurten, Vacci och Texel där flera är av aktiv karaktär.

Idag är Anders ordförande i styrelserna för Servisen, Stronghold/Newsec och Nouvago Capital samt ledamot i styrelserna för SSRS/Elite Hotel, Strax, Rental United, Buildroid och tbd30.

Lars Wedenborn

Lars Wedenborn (f. 1958) har mer än 30 års erfarenheter av ledarskap. Bland hans olika nuvarande eller tidigare uppdrag ingår ordförande för styrelsen i AMF, ledamot av styrelserna för SKF, Höganäs, Nasdaq Group, FAM där han tillika var VD, samt finansdirektör för Investor och Alfred Berg.

Lars Wedenborn är en erkänd och välrenommerad affärsman med lång erfarenhet av exekutiva positioner i förstklassiga företag inom svenskt och internationellt näringsliv. Han har också väl vitsordade erfarenheter av både publika och privata investeringar. Lars Wedenborn besitter efter sin långa karriär ett omfattande nätverk inom såväl näringslivet som politikersfären.