Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare ska styrelsen fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen samt fortlöpande utvärdera bolagets ledning. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och som regel fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelsen och VD. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktion för VD innefattande instruktioner för finansiell rapportering samt delegeringsordning och attest- och utanordningsinstruktion. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. 

Vd och ledande befattningshavare

VD är underordnad styrelsen och ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen. Ledningen i tbd30 ska säkerställa att bolaget lever upp till samtliga regelverk för noterade bolag. Alla beslut om att rekommendera en investering till bolagstämman kommer fattas av styrelsen, och samtliga oberoende styrelseledamöter måste rösta för en investering. Tbd30 är ett bolag med enda syfte att identifiera och förvärva ett målbolag. Därför har bolaget endast tre anställda, VD, CFO samt en deltidsanställd ekonomiassistent.