Utskott

Styrelsen består av fem ledamöter och hela styrelsen förutom Anders Lönnqvist svarar för revisionsutskottets och ersättningsutskottets uppgifter. Styrelsen fastställer årligen instruktioner för utskottens arbetsuppgifter. Revisionsutskottets uppgifter omfattar bland annat att övervaka bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering samt hålla sig informerad om revision av årsredovisning och säkerställa revisorernas självständighet och opartiskhet. Revisionsutskottets ordförande är Ulrika Hagdahl. Ersättningsutskottets uppgifter omfattar bland annat att föreslå riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare samt rapportera om utbetalda och innestående ersättningar liksom utvärdera tillämpningen av riktlinjerna. Ersättningsutskottets ordförande är Ingrid Bonde.