Valberedning

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter av vilka fyra utses av de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per utgången av det tredje kvartalet av Bolagets varje räkenskapsår. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen och ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. 

Den första valberedningen ska sammankallas inför årsstämman 2022, och sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Stämmoordförande vid årsstämma
  • Val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
  • Ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag
  • Val av och arvode till revisor och, i förekommande fall,  revisorssuppleant
  • principer för utseende av valberedningen.