Om tbd30

tbd30 är en SPAC – Special Purpose Acquisition Company, även benämnt förvärvsbolag – som lyder under Nasdaqs uppdaterade regelverk avseende en ny typ av bolag vars syfte är att via en börsnotering anskaffa externt kapital för att därefter förvärva ett rörelsedrivande bolag.

tbd30 avser att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista för förvärvsbolag. I samband med noteringen kommer allmänheten att erbjudas att teckna aktier i tbd30. Målet är att nyemissionen ska tillföra tbd30 cirka 800 mkr i nytt kapital. Därefter vidtar en process om maximalt 30 månader för att identifiera potentiella förvärv.

Som förvärvsbolag kännetecknas tbd30 av vissa utmärkande drag. Bolaget är fokuserat med ambitionen att förvärva en verksamhet inom sektorn affärstjänster. Målbolaget ska uppfylla vissa specifika kriterier. Riktmärket är ett bolagsvärde på två till fem miljarder kronor vid tiden för ett förvärv.

Nasdaqs regler för förvärvsbolag och tbd30s villkor 

Den 1 februari 2021 införde Nasdaq Nordic ett uppdaterat regelverk för emittenter som ger en möjlighet att notera en ny typ av bolag på Nasdaq Stockholm, så kallade Special Purpose Acquisition Company (SPAC, eller förvärvsbolag). Regelverket ställer vissa krav på förvärvsbolaget som framförallt syftar till att ge investerare ett ökat skydd och större inflytande över sitt investerade kapital fram till dess att ett förvärv genomförs än vad som annars är brukligt för noterade bolag. Nedan redogörs för några relevanta bestämmelser i Nasdaqs regelverk samt hur tbd30 förhåller sig till respektive regel. 

Användning av emissionslikviden
Nasdaq Nordics regelverk stipulerar att minst 90 procent av bruttoemissionslikviden deponeras på ett spärrat konto.

tbd30 kommer att deponera 100 procent av emissionslikviden på ett spärrat bankkonto till dess ett förvärv sker. tbd30 har inför emissionen sammantaget tillförts 40,5 MSEK genom utgivande av Sponsoroptioner, B- och C-aktier samt genom ett låneavtal med Sponsorerna. De tillförda medlen utgör rörelse- och riskkapital som förväntas finansiera de kostnader som uppstår i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm samt de löpande rörelsekostnader som tbd30 kommer att ha från det att emissionen slutförts till dess att ett förvärv har genomförts.

Nasdaq Nordics regelverk föreskriver att det sammanlagda marknadsvärdet på det eller de målbolag som förvärvas ska uppgå till minst 80 procent av nettolikviden från emissionen.

tbd30s ambition är att genomföra ett förvärv av målbolag med ett totalt bolagsvärde mellan 2 – 5 miljarder SEK. tbd30 kan även besluta att göra ett förvärv av ett företag med ett bolagsvärde som ligger utanför detta spann.

Investeringsperiod

Nasdaq Nordics regelverk föreskriver att ett förvärvsbolag måste genomföra ett förvärv inom 36 månader från första dag för handel. Om något förvärv inte genomförs kommer Nasdaq Stockholm att inleda ett förfarande att avnotera bolagets A-aktier från Nasdaq Stockholm.

tbd30 har beslutat om en investeringsperiod som löper fram till och med den 31 december 2023, dvs cirka 30 månader från börsintroduktion. 

Godkännande av förvärv

Nasdaq Nordics regelverk föreskriver att ett förvärv måste godkännas av såväl en majoritet av styrelsens oberoende ledamöter som aktieägarna. Beslut på bolagsstämma tas med enkel majoritet, det vill säga att mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna godkänner förvärvet.

tbd30 kommer att följa dessa regler med tillägget att samtliga oberoende styrelseledamöter ska rösta för ett förvärv. 

Val av noteringslista efter förvärv

Förvärvsbolagets aktier kommer initialt att handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad i segmentet för Förvärvsbolag. I anslutning till ett förvärv ska målbolaget genomgå en ny noteringsprocess för att Nasdaq Stockholm ska kunna godkänna en fortsatt notering på Nasdaq Stockholm alternativt på Nasdaq First North Growth Market.

tbd30s primära avsikt är att i anslutning till ett förvärv ansöka om en listflytt och notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Om målbolaget bedöms ha förutsättningar för en bibehållen notering på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer tbd30 att överväga detta. tbd30 kan även komma att överväga att söka en notering på Nasdaq First North Growth Market som har lägre krav än både Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North Premier Growth Market.

Rätt till inlösen

Regelverket stipulerar att ett förvärvsbolag måste erbjuda en rätt för investerare att kunna begära inlösen om minst 10 procent av investerat belopp i anslutning till att ett förvärv offentliggörs.

Aktieägarna i tbd30 har möjlighet att påkalla inlösen av samtliga sina A-aktier i samband med ett förvärv och på så vis återfå 100 procent av sin nominella investering förutsatt att samtliga A-aktier begärs bli inlösta samt att innehavaren röstar nej till förvärvet vid bolagsstämman.