Intervju med Anders Lönnqvist, VD, och Caesar Gezelius, CFO & IR

Intervju med tbd30s VD Anders Lönnqvist & CFO Caesar Gezelius

Q. tbd30 är ett nybildat så kallat förvärvsbolag – vilka personer står bakom tbd30?

Anders: Det stämmer, tbd30 bildades i mars 2021 på initiativ av sponsorerna Anders Böös och mig. Under våren byggde vi styrelsen med Ingrid Bonde, Ulrika Hagdahl och Lars Wedenborn samt en företagsledning med mig som VD och Caesar Gezelius som CFO. 

Styrelse och ledning har sammantaget mer än 160 års erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom många olika branscher och sektorer. Styrelsen har, vill jag påstå, en historia av omvittnat värdeskapande för aktieägare inom både börsnoterad och privat miljö.

Q. Vad vill tbd30 göra?

Anders: tbd30 är ett förvärvsbolag som avser förvärva en verksamhet i Norden inom området affärstjänster. Affärstjänster är ett brett begrepp, men vi har avgränsat oss ytterligare. Vi vill hitta bolag som tillför ett tydligt mervärde, har en stark marknadsposition, samt verkar inom ett delsegment med god organisk tillväxt. Vi har även lagt till några bolagsspecifika kriterier för att sökprocessen ska bli ännu skarpare.

Q. Vad är det för kriterier?

Anders: Bolaget ska en stark ledning, etablerad historia, och ha en skalbar affärsmodell där tillväxt kan ge förbättrade marginaler. Intäktsmodellen ska i allt väsentligt baseras på kontrakterade och återkommande intäkter. Digitaliseringen av viktiga arbetsprocesser och kundgränssnitt ska vara en central del av verksamheten. Det ska finnas potential till att växa genom förvärv och utveckla verksamheten ytterligare. Bolaget ska ha en väl utarbetad hållbarhetsstrategi och dokumenterade etiska riktlinjer.

Q. Varför har ni valt inriktningen mot affärstjänster?

Anders: Vi känner sektorn väl efter att ha varit engagerade och verkat i många bolag med affärstjänster som verksamhet. Många tjänsteföretag har kunnat hantera turbulenta ekonomiska tider och visat bra motståndskraft. Sektorn har också utvecklats över tid med nya affärs- och intäktsmodeller bland annat genom digitalisering. Dessutom är utbudet av bolag inom sektorn på börsen relativt lågt. Det är helt enkelt en spännande sektor att investera i.

Q. Finns det några segment som ni undviker?

Anders: Ja. vi kommer inte investera i affärstjänster vars verksamhet kräver stora balansräkningar, där banker är ett typexempel. Vi kommer inte heller att investera i investeringstunga bolag, eller i bolag kopplade till offentlig sektor såsom vård, skola eller omsorg.

Q. Finns det inte en risk att ni köper vad som helst när de 30 månaderna börjar ta slut?

Anders: Ambitionen är att så snart som möjligt bygga en tillräckligt stark pipeline, så att risken för att tiden rinner ut minimeras. Dessutom ska en affärskombination godkännas av en majoritet av aktieägarna på extra bolagsstämma.

Q. Hur ska ni genomföra ett förvärv?

Anders: Vi accelererar nu processen med att identifiera ett målbolag som möter våra kriterier där vi i hög grad kan dra nytta av styrelsens och ledningens erfarenheter och nätverk. När ett potentiellt målbolag identifierats görs en gedigen utvärdering av bolaget. Vi kan bidra med kompetens till en smidig och snabb noteringsprocess jämfört med den traditionella börsnoteringen som ofta är mer beroende av rådande marknadsläge.

Caesar: Dessutom kan ett målbolag fortsätta fokusera på sin egen verksamhet, snarare än en utdragen noteringsprocess. Själva affärskombinationen förväntas genomföras genom en apportemission där målbolagets befintliga ägare både vill kvarstå som ägare men även vill hjälpa bolaget att ta nästa steg i sin utveckling. Det innebär också att tbd30 kan röra sig i ett vidare spann när det gäller bolagsvärde, med ett riktmärke mellan 2 – 5 miljarder kronor.

Q. Vad är investeraroptioner?

Caesar: tbd30 har två slags investeraroptioner – Investeraroption 1 (serie 2021:2) och Investeraroption 2 (serie 2021:3).

Investeraroption 1 utfärdas till den som innehar A-aktier på avstämningsdagen. För varje aktie erhåller aktieägare en vederlagsfri investeraroption 1. Fyra optioner ger rätt att teckna en ny aktie i tbd30 till en teckningskurs på 115 kronor.

Investeraroption 2 utfärdas till den som innehar A-aktier när tbd30 har slutfört ett förvärv. För varje aktie erhåller aktieägare utan betalning en investeraroption 2. Fyra optioner ger rätt att teckna en ny aktie i tbd30 till en teckningskurs på 115 kronor.

Dessa optioner innebär möjlighet till extra avkastning genom två serier av noterade, avskiljbara investeraroptioner.

Q. Hur fungerar inlösen av aktier?

Caesar: Inlösen av aktier kan ske på två sätt. Om vi inte har lyckats genomföra ett förvärv till utgången av 2023 får aktieägarna tillbaka det tecknade beloppet (100 kr/aktie).

Det andra sättet är om du som aktieägare inte skulle vara enig med styrelsens förslag till affärskombination vid extra bolagsstämma. Då röstar du helt enkelt nej och löser därmed in samtliga dina A-aktier till det tecknade beloppet (100 kr/aktie). 

För att säkerställa detta placeras 100 procent av emissionsbeloppet från försäljningen av A-aktier på ett spärrat konto hos DnB. Driften av bolaget till dess ett förvärv är genomfört finansieras helt och hållet av det riskkapital på cirka 40 MSEK som sponsorer, styrelse och ledning tidigare investerat i tbd30.

Q. Ni tar den yttersta risken – varför?

Anders: Det stämmer. Blir det inget förvärv går riskkapitalet på upp till 40 MSEK förlorat medan investerarna får tillbaka hela det tecknade beloppet (100 kr/aktie). Men vi tror starkt på vår affärsidé med inriktningen mot affärstjänster och vår kapacitet och förmåga att både genomföra ett förvärv av ett målbolag och bidra till en fortsatt utveckling av målbolaget. För att ytterligare visa på vår övertygelse kommer bolagets styrelseledamöter även att sammantaget investera 75 MSEK i erbjudandet som riktas till allmänheten, till samma villkor som övriga aktieägare. Detta innebär att sponsorer, styrelse, och ledning tillsammans investerar totalt 115 MSEK i risk- och investerarkapital.

Q. Har ni sonderat intresset bland andra aktörer på marknaden?

Anders: Det är alltid betydelsefullt att få med sig institutionella och större placerare vid nyemissioner och börsintroduktioner. Det ger ett långsiktigt perspektiv och en bättre stabilitet. Vi är därför både glada och nöjda med att Roosgruppen, Lannebo Fonder, Carnegie fonder, Familjen Nordström genom sitt bolag Skirner, Nordic Cross, Norron, Per Josefsson Invest, och Robur med flera visar oss sitt förtroende genom att delta i den förestående nyemissionen.

Q. Vilket tidsperspektiv har ni på ert engagemang och investering i tbd30?

Anders: Vi har definierat kriterierna för målbolag utefter de styrkor vi ser hos styrelse och ledning, och vårt mål är att använda dessa efter genomförd affärskombination. Vi vill hjälpa ett målbolag att utvecklas i sin nya fas på börsen. Utöver denna ambition har vi även en så kallad ”lock-up” om 365 dagar efter genomförd affärskombination, innebärande att sponsorer, styrelse och ledning varken kan sälja eller ens konvertera sina B-aktier till den noterade A-aktien som övriga aktieägare innehar under den perioden.

Q. Vad har jag för möjligheter som investerare?

Anders: Att teckna och köpa en aktie i tbd30 gör det möjligt för dig som investerare att i ett tidigt skede kunna ta del av en marknad som normalt är förbehållen private equity-bolag. Som investerare har du även möjlighet att, i det fall du inte tycker att styrelsens förslag till affärskombination låter bra, helt enkelt tacka nej och få tillbaka det tecknade beloppet (100 kr/aktie).

Caesar: Om du tar del av det initiala erbjudandet kan du sedan avvakta och erhålla dels Investeraroption 1 med avstämningsdag cirka 35 dagar efter börsintroduktion, dels Investeraroption 2 när tbd30 har slutfört en affärskombination. Då dessa optioner även kommer att handlas på Nasdaq har du också möjlighet att handla med ett eller flera av dessa instrument och därmed ta del av vår process på det sätt som passar dig.