Investeringsprocess

Process över investering

Identfiering
tbd30 kommer aktivt att söka upp målbolag som bedöms skulle kunna passa bra att utveckla i en noterad miljö. tbd30 ser även fram emot att företag vars ledningar och ägare gör motsvarande bedömning kommer ta kontakt med tbd30 efter noteringen har genomförts och kännedomen av att sådan möjlighet kan stå till buds sprids i vidare kretsar. tbd30s ledning och styrelse kommer i hög utsträckning att nyttja sina erfarenheter och nätverk för att identifiera lämpliga målbolag

Ett potentiellt målbolag ska:

 1. Vara baserat i Norden
 2. Tillhandahålla tydligt mervärde och kundnytta
 3. Inneha en stark marknadsposition inom sitt delsegment
 4. Uppvisa god organisk tillväxt med hög andel kontrakterade och återkommande intäkter
 5. Ha en affärsmodell som är skalbar där tillväxt kan ge förbättrade marginaler
 6. Inneha en relativt konkurrenter god digitaliseringsgrad av väsentliga arbetsprocesser och kundgränssnitt
 7. Inneha potential att växa genom förvärv 
 8. Som riktmärke inneha ett transaktionsvärde om cirka tre till fem gånger kapitalbasen i tbd30 vid tiden för affärskombinationen, motsvarande cirka 2,5 till 4,0 miljarder SEK
 9. Inneha en väletablerad hållbarhetsvision och strategi

 

Utvärdering
Efter att ett potentiellt målbolag identifierats kommer ledning och styrelse att påbörja en utvärderingsprocess.

 1. Utvärderingen kommer att bedrivas bland annat, men inte uteslutande, genom:
  1. fördjupade kontakter med ledningen i målbolaget
  2. kontakter med relevanta branschexperter, konkurrenter, kunder och underleverantörer
  3. analyser av såväl målbolagets som konkurrenters finansiella utveckling
  4. utvärdering av ledningen och anställda i nyckelpositioner i målbolaget 
  5. analys av målbolagets möjligheter att inom rimlig tid vara redo att uppfylla Nasdaq Stockholms noteringskrav

Transaktions- och beslutsprocess

En utvärderingsprocess som fallit väl ut medför att målbolaget samt tilltänkt transaktionsstruktur presenteras för styrelsen i tbd30. Om styrelsen bedömer att förvärvet samt transaktionsstrukturen utgör en attraktiv möjlighet som uppfyller fastlagda investeringskriterier kommer styrelsen besluta att förvärvet ska slutförhandlas.

Efter slutförhandlingar kommer beslutsförslag återigen att presenteras för styrelsen. Samtliga av styrelsens oberoende ledamöter måste rösta ja till beslutsförslaget. Om styrelsen beslutar om att föreslå att avtal om förvärv ska ingås ska styrelsen kalla till en extra bolagsstämma i tbd30 som måste godkänna styrelsens förslag vilket även inkluderar en granskningsprocess av Nasdaq Stockholm. Vid samma bolagsstämma är även avsikten att valberedningen i tbd30 ska lägga fram förslag om förändringar i styrelsen för att tillsätta personer med sådan kompetens och erfarenhet som passar för den verksamhet som avses förvärvas, förutsatt att förvärvet godkänns.

Vid förslag och beslut om potentiella transaktioner är det av stor vikt att alla inblandade parter tar vederbörlig hänsyn till företagets uppförandekod. Detta innebär att man bland annat beaktar den etiska standarden rörande potentiella säljare och de berörda tillgångarnas karaktär samt förutsättningarna för att kunna bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete på hög nivå.