Investeringsstrategi

tbd30s investeringsuniversum – Fokus på affärstjänster i Norden
tbd30s verksamhet kommer initialt att inriktas på att identifiera och utvärdera potentiella förvärv av målbolag som verkar inom affärstjänster – mera precist tjänster som säljs till företag och organisationer. Det finns starka trender som ger anledning att ägna extra uppmärksamhet åt denna sektor. Företag och organisationer väljer i allt större utsträckning att fokusera på sina kärnverksamheter och köper därför alltmer tjänster från utomstående parter framför att producera dessa tjänster internt. Det är en pågående specialiseringsprocess som över tid har skapat tjänsteproducerande specialister inom en rad olika delsegment, med var för sig olika innehåll och utvecklingsnivå.

Den stadigt växande affärstjänstesektorn har genererat flera stora företag och nya tillkommer löpande. Även om sektorn inkluderar många olika delsegment och typer av företag har affärstjänster i stort visat prov på avsevärd motståndskraft och god förmåga att hantera turbulenta och utmanande makroekonomiska chocker och förändringar. Detta har lett till ett ökat intresse för sektorn från investerare.

Affärstjänster spänner över ett stort fält och inkluderar med en bred definition allt från kvalificerade specialisttjänster som managementkonsulter till tjänster som inte kräver tillgång till utbildad arbetskraft, till exempel städtjänster. Vissa affärstjänster kräver för sin verksamhet stora materiella eller immateriella investeringar, åtminstone initialt medan andra verksamheter som banksektorn kräver stora balansräkningar.

Med en ökad sofistikeringsgrad har affärstjänster över tid tillförts sektorvisa specialister samtidigt som modeller för hur affärer bedrivs och intäkter skapas har utvecklats. Det kan vara timbaserade intäktsmodeller som har eller kan utvecklas till modeller baserade på kontrakterade tjänsteleveranser som löper över längre tidsperioder. Andra tjänster har eller kan utvecklas till paket- och helhetslösningar som upplåts mot hyres- eller förvaltningsavgifter. Andra trender är ökat fokus på kvalitet avseende leveranssäkerhet och service samt mer utvecklade och avancerade metoder för att mäta kundnytta.

Sektorn har liksom samhället i övrigt ställts inför såväl möjligheter som utmaningar i takt med den ökande digitaliseringen. Det har ställt krav på anpassningar av verksamheter och affärsmodeller för att företagen ska kunna hävda sig i konkurrensen. Någon avmattning i digitaliseringstakten är inte att vänta. Snarare tvärtom, vilket ställer krav på ständig och kontinuerlig utveckling och anpassning för att kunna möta kundernas behov och efterfrågan. Även här finns stora möjligheter, både vad gäller intressanta delsegment och enskilda företag men också i hur värde kan skapas.

Sammantaget bedöms affärstjänster kunna erbjuda goda möjligheter för tbd30 att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag inom delsegment som bedöms vara bland de mest intressanta.

tbd30s investeringskriterier
tbd30 har utifrån inriktningen mot affärstjänster i B2B-segmentet (business-to-business) slagit fast ett antal mer företagsspecifika kriterier för att ett målbolag ska kvalificera för en potentiell investering.

Övergripande ligger fokus på verksamheter som tillhandahåller ett tydligt mervärde och kundnytta samt har en affärsmodell som är skalbar och inriktad på tillväxt vilket sammantaget innebär att fortsatt intäktstillväxt kan ge bra förutsättningar för förbättrade vinstmarginaler. Ett lämpligt målbolag kan finnas inom flera olika branscher. Tjänstesegmenten utgörs av managementtjänster, förvaltnings-, drift- och underhållstjänster, förmedlings- och transaktionstjänster samt konsult-, informations- och affärsstödtjänster inklusive applikationsprogramvara och liknande teknologi. Uppräkningen är inte uttömmande utan även andra tjänstesegment kan vara intressanta. För flertalet tjänstesegment kan det handla om tjänster som paketeras som lösningar såsom applikationsprogramvara eller system.
Företag som är kapitalintensiva eller bygger på stora balansräkningar är inte aktuella för tbd30.

Målbolaget ska vara baserat i Norden, helst med verksamhet i flera länder och med en tydlig potential för en fortsatt geografisk expansion. Det ska ha en stark marknadsposition inom sitt segment med flerårig historik av tillväxt och lönsamhet.

Målbolaget ska uppvisa förutsättningar för god organisk tillväxt. Typiska intäkter kan utgöras av arvoden och avgifter inklusive licensavgifter, provisioner, hyra med mera. En betydande andel ska utgöras av återkommande intäkter och i hög grad baseras på långsiktiga kontrakt med möjlighet till utökade affärer genom tilläggstjänster. Det ska finnas utrymme och en tydlig agenda för konsolidering inom branschen genom förvärv och fusioner på både befintliga och nya marknader.

Målbolaget ska ha en storlek som innebär ett transaktionsvärde om cirka tre till fem gånger kapitalbasen i tbd30 vid tiden för affärskombinationen, motsvarande cirka 2,5 till 4,0 miljarder SEK. Bolaget kan även besluta att göra förvärv med ett aktievärde som ligger utanför detta spann.

Digitaliseringen ska vara en integrerad del av målbolaget genom att investeringar har initierats eller genomförts för att modernisera dess infrastruktur och administrativa system. Processer och arbetsmetoder i moderniseringen ska bland annat inkludera försäljningsprocesser, bearbetning av nya och potentiella kunder, smidiga rutiner för att ta sig an nya kunder och administration.

Målbolaget ska ha en stark, kompetent och sund ledning. I analysen av målbolag kommer utvärdering även göras av förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete på hög nivå samt uppnå de etiska riktlinjer som tbd30 tillämpar.

Målbolaget kan idag vara ägt av de ursprungliga grundarna, av riskkapital eller av en större ägargruppering med en annan kärnverksamhet. Genom en potentiell affärskombination med tbd30 kan en smidig övergång till en noterad miljö uppnås snabbt och effektivt för potentiella målbolags ägare.