Vad är en SPAC?

SPAC står för ”Special Purpose Acquisition  Company”. En SPAC har till syfte att genom en börsnotering anskaffa kapital från en bredare ägarkrets för att därefter – normalt inom 24-36 månader – förvärva ett bolag. Ett förvärv ska godkännas av aktieägarna samt en majoritet av de oberoende styrelseledamöterna till förvärvsbolaget på en stämma. Efter en av Nasdaq godkänd granskningsprocess blir det förvärvade bolaget noterat på den ansökta marknadsplatsen.

Enskilda investerare på kapitalmarknaden har traditionellt haft begränsade möjligheter att investera i onoterade bolag. Att investera via private equity-bolag är normalt inget åtkomligt alternativ. Att teckna sig och delta i en börsintroduktion av ett onoterat bolag ger ingen garanti för tilldelning eller önskad tilldelning av aktier. Att delta i en så kallad private placement i ett onoterat bolag innebär att bolaget förblir onoterat under den tid – specificerad eller inte – som villkoren stipulerar.

Utformningen av en SPAC öppnar möjligheten för enskilda aktörer att investera i onoterade bolag som blir börsnoterade en kort tid efter det att ett förvärv har genomförts. I takt med att de publika marknaderna expanderat har intresset vuxit för onoterade bolag. Det har i sin tur skapat förutsättningar för förvärvsbolag. Trenden har varit särskilt stark i USA med ett stort antal börsnoteringar av förvärvsbolag (SPACs) under senare år. I Sverige införde Nasdaq Stockholm regler för förvärvsbolag den 1 februari 2021. Bestämmelserna finns angivna i Nasdaq Nordic Main Market Rule Book for Issuers of Shares.

Onoterade bolag liksom noterade bolag och andra organisationer verkar i en värld som präglas av förändringar vilket medför nya utmaningar och behov av kontinuerliga anpassningar av verksamheter och ibland mer omfattande strukturgrepp. Det kan handla om effektiviseringar av verksamheter, expansion av verksamheter geografiskt eller produktmässigt, förändringar av affärs- och intäktsmodeller etc. Inte sällan krävs det externt kapital samt kompetens för att kunna genomföra förändringar. Onoterade bolag är vid behov av finansiering normalt hänvisade till banksystemet.

Förvärvsbolag kan nu erbjuda onoterade bolag en smidig, flexibel och snabb process för att få tillgång till riskkapitalmarknaden genom en börsnotering via ett förvärvsbolag. Det kan vara ett attraktivt alternativ till en traditionell börsnotering eller privat försäljning. Förvärvsbolaget kan bland annat erbjuda starka och långsiktiga ägare, kompetens kring en noterad miljö och affärsutveckling, en kostnadseffektiv och tryggare noteringsprocess samt tillgodose olika behov som ägarna till det onoterade bolaget kan ha.

Se vidare ”Om tbd30” för hur tbd30 uppfyller Nasdaqs regler för förvärvsbolag.