Varför investera i tbd30?

Viktigt för investeraren

  1. Att investera tidigt i ett privat bolag som noteras genom tbd30. En möjlighet vanligen förbehållen private equity-bolag.
  2. Uppnå specifik exponering mot bolag inom sektorn affärstjänster som idag har låg representation på börsen.
  3. Möjlighet till extra avkastning genom två serier av noterade, avskiljbara investeraroptioner.
  4. Risken är begränsad genom att investerare har rätt få tillbaka hela det tecknade beloppet (100 kr/aktie) om man inte samtycker till föreslaget förvärv.
  5. Sponsorer och aktieägare har gemensamt intresse i värdeskapande. Sponsorer, styrelse, och ledning har tillsammans investerat totalt 100 mSEK och sponsorerna står för allt riskkapital om affären inte skulle bli av.

Viktigt för målbolag

  1. En smidigare process jämfört med en traditionell börsnotering som kan vara osäker och tar mycket tid i anspråk från verksamheten. 
  2. Värdering genom en privat förhandling med större förutsägbarhet i prissättningen.
  3. Nära tillgång till tbd30s långa erfarenhet och kompetens av börsnoteringar och affärsutveckling som kan bidra till fortsatt värdeskapande.
  4. Flexibilitet kring olika varianter av ägande. Säljare kan välja att avyttra hela innehavet vilket sällan är möjligt vid en traditionell börsnotering. Säljare kan även välja att behålla ett ägande som innebär att tbd30 och säljare har ett starkt gemensamt intresse för fortsatt affärsutveckling. 
  5. En notering möjliggör finansiering för fortsatt expansion där skalbar tillväxt och förvärv är centrala delar.